Jan 7

Jan 7 2018 AM Leonard Vandenburg – 1John 3 & 4

 

Jan 7 2018 PM Johnathan Simmonds – Daniel 3